Realizatorzy

Julita Ćwikła

Urodzona 26.08.1967 r. w Zgorzelcu. W latach 1986-1991 studiowała etnografię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 ukończyła Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w 2012 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w zakresie Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturalnej. W 1991 roku podjęła pracę w Muzeum w Muzeum w Raciborzu, gdzie od 26 lat kieruje działem etnografii. Główne zainteresowania zawodowe to: obrzędy, śląskie stroje ludowe,  ikonografia hagiograficzna, śląska sztuka ludowa. W tym kierunku prowadzi badania terenowe dotyczące obrzędowości dorocznej i rodzinnej regionu raciborskiego.

Od 2006r organizuje konkursy popularyzujące plastykę obrzędową – Powiatowy Konkurs na Ozdobę Wielkanocną adresowany do dzieci i młodzieży szkół powiatu raciborskiego, który cieszy się coraz większą popularnością. W 2017 odbył się XI. Powiatowy Konkurs na Ozdobę Wielkanocną.   Dzięki jej działalności i aktywności Muzeum w Raciborzu pozyskało do swoich zbiorów wiele ciekawych obiektów śląskiej kultury ludowej. Od początku 2017 roku Julita Ćwikła zaangażowała się w projekt realizowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach „Mapa obrzędowa Górnego Śląska”.

Danuta Cholewa

Etnolog (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kolegium Polskie Międzynarodowej Szkoły Nauk o Edukacji i Kulturze), pedagog plastyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny), instruktor rękodzieła artystycznego (Centrum Animacji Kultury). Specjalista do spraw etnologii w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach.  Badaczka, dokumentalistka i popularyzatorka. W latach 2006-2008 koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie śląskim.

 Autorka publikacji i artykułów naukowych, członek zespołów opracowujących dokumenty strategiczne dot. kultury w województwie śląskim oraz inne dokumentacje, np.:

„Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2006-2009” oraz lata 2010-2013. „Osiedle robotnicze Nikiszowiec w Katowicach. Dokumentacja zgłoszenia zabytku do uznania za pomnik historii”, Katowice 2008. „Szczekociny. Studium ochrony wartości kulturowych miasta”, Katowice 2017. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2012 r.Koordynator projektu „Purpurka na Polkę” dofinansowanego ze środków MKiDN w 2017 r.

Robert Garstka​

Pracownik Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach; etnograf, fotograf, regionalista. Zawodowo zajmuje się badaniem i dokumentowaniem tradycji i zwyczajów związanych z obrzędowością doroczną i rodzinną. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Śląski oddział. Społeczny opiekun zabytków.Autor książek:  „Będziński pejzaż frasobliwy”, „Przydrożni świadkowie wiary”, „Dom wieczności”, „Tajemnice czeladzkich kapliczek”, „Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie śląskim” oraz współautor publikacji : „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” i „Czas niezwykły. Obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku”.

Dwukrotnie uhonorowany nagrodą oraz wyróżnieniem Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrodą Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  Wyróżniony przez Związek Kombatantów Odznaką Zasłużony dla Związku Kombatantów RP i BWP za dokumentację zdjęciową do publikacji „Miejsca pamięci w Będzinie”.

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko

Etnolog, starszy kustosz, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (1984) i Podyplomowych Studiów Muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1990). Kierownik Działu Etnologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. Autorka i współautorka kilkudziesięciu wystaw czasowych nagradzanych w wojewódzkich i ogólnopolskich edycjach konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku”. Autorka i współautorka katalogu zbiorów, katalogów wystaw i kilkudziesięciu artykułów na temat dziedzictwa Górnego Śląska, stroju pszczyńskiego, zwyczajów i obrzędów, ginących zawodów. Jurorka przeglądów folklorystycznych, Nagrody Oskara Kolberga za zasługi dla Kultury Ludowej, konsultant merytoryczny projektów etnograficznych. Systematycznie od lat 80.

XX wieku organizatorka i uczestniczka etnograficznych badań terenowych nad dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska, m.in. nad pszczyńskim strojem ludowym, sztuką ludową, obrzędowością rodzinną i doroczną, zwyczajami żniwnymi, tradycjami pielgrzymowania, rzemiosłem i rolnictwem prowadzonych na Ziemi Pszczyńskiej, Raciborskiej, Śląsku Cieszyńskim, Opolskim, w Beskidzie Śląskim, a ponadto w gminie Wilamowice, na Żywiecczyźnie, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Małopolsce. Efekty prac badawczych wykorzystuje w pracy muzealnej, na realizowanych ekspozycjach i w przygotowywanych publikacjach.

Bogdan Jasiński

Pracownik Muzeum Wsi Opolskiej, kustosz, etnolog, muzeolog z 19. Letnim doświadczeniem. Od 1997 do 2009 r. pracownik działu Kultury Materialnej i Folkloru. Samodzielny pracownik naukowy, od 2009 r. sprawuje pieczę nad kolekcją Rękodzieła Artystycznego i Sztuki Ludowej. Od 2007 odpowiedzialny za organizację konkursów plastyki obrzędowej i malowania porcelany w MWO, przeprowadził 21 przewodów konkursowych. Autor kilkunastu artykułów, wydawnictw i katalogów o śląskiej sztuce ludowej i nieprofesjonalnej: Zwyczaj „wodzenia niedźwiedzia” na Śląsku Opolskim, [w:] Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej, Kielce 1998;Ośrodki wytwarzania gwizdków ceramicznych w Polsce, [w:] Twórczość Ludowa, nr 12, Lublin 2002; Kroszonki Opolskie 2009. Katalog wystawy, Opole 2009;

Gwiezdny pył. Magiczny świat rzeźb Jana Koloczka. Katalog wystawy. Muzeum Wsi Opolskiej, Opole 2009;Cudny śpiewak – z gliny ptak, Gwizdki ceramiczne z kolekcji Andrzeja Nowaka, [w:] Dawne i współczesne zabawki dziecięce, red. D. Żołądź-Strzelczyk i K. Kabacińskiej, Poznań 2010; Kroszonki Opolskie 2011. Katalog wystawy, Opole 2011; W kręgu piękna i tradycji. Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, Opole 2011; Malowana porcelana opolska, Opole 2012; Kroszonki opolskie, Opole 2013; II Wojewódzki Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej, Opole 2013; Śląskie malarstwo na szkle, Opole 2014; Wojewódzki Konkurs Plastyki Obrzędowej i Rękodzieła Artystycznego, Opole 2015; XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach, Opole 2016 . Zrealizował 30 wystaw z zakresu sztuki ludowej, plastyki obrzędowej i rękodzieła artystycznego.

Izabela Jasińska

Ukończyła – etnografię na Uniwersytecie Wrocławskim. Zatrudniona w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie prowadziła badania nad obrzędowością doroczną, strojem ludowym, dawnym handlem. W Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu pracuje od sierpnia 2007 r. na stanowisku adiunkta, a następnie zastępcy kierownika Działu Edukacji Muzealnej. 

Jest autorką scenariuszy lekcji muzealnych, odczytów i zajęć edukacyjnych o tematyce etnograficznej organizowanych w muzeum i w terenie.

Aleksander Lysko

Koordynator wielu projektów kulturalnych (w tym badawczych, etnograficznych np. „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”). Zawodowo związany z Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach.

Z wykształcenia etnolog. Współpracuje z przedstawicielami środowisk kulturalnych i oświatowych jako doradca w pozyskiwaniu wsparcia finansowego. Edukator w wielu przestrzeniach związanych z działalnością kulturalną.

Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Etnolog, etnograf, kustosz, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ochroną dóbr kultury na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka tejże uczelni. W latach 2002-2014 pracowała jako etnograf w Muzeum Zagłębia w Będzinie a obecnie zajmuje stanowisko kustosza w Dziale Obiektów i Zabytków Ruchomych Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. W latach 2014-2016, jako koordynator merytoryczny, wraz z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach realizowała projekty badawcze „Tropem Kolberga– etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego” oraz „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”, które prowadzone był w ramach programów MKiDN. Efektem projektów jest obszerna publikacja, wzbogacona fotografiami archiwalnymi i współczesnymi, omawiająca dawne i teraźniejsze aspekty tradycyjnej kultury mieszkańców  Zagłębia Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów i obrzędów dorocznych oraz rodzinnych.

 Laureatka wyróżnienia Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury (2007), stypendystka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009) oraz Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami (2013). Od początku swej działalności na gruncie etnografii współpracuje z instytucjami, ośrodkami naukowymi, organizacjami samorządowymi, stowarzyszeniami, zespołami folklorystycznymi i placówkami edukacyjnymi województwa śląskiego, publikuje artykuły w prasie lokalnej, samorządowej, w czasopismach społecznokulturalnych, wydawnictwach specjalistycznych oraz na portalach internetowych. Dokumentuje sztukę ludową, wytwórczość rękodzielniczą i działalność folklorystyczną, organizuje wystawy, prowadzi warsztaty pokazujące ginące zawody współpracując z twórcami w całej Polsce. Prowadzi badania i opracowuje materiały dotyczące obrzędowości dorocznej oraz rodzinnej, budownictwa, stroju, tradycyjnej kuchni regionalnej mieszkańców pogranicza małopolsko-śląskiego.

Małgorzata Pietrzak

mgr kulturoznawstwa (specjalizacja: komunikacja kulturowa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego), uczestnik projektu „Dom Kultury jako ośrodek integracji i rozwoju społecznego” (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej). W 2014 r. przeprowadziła badania nt. stanu zachowania umiejętności wiązania śląskiej chusty purpurki w związku z ratyfikacją konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r.

Prowadzi prelekcje, warsztaty, konsultacje, publikuje artykuły na temat dziedzictwa kulturowego, m.in. śląskiego stroju ludowego i historii włókiennictwa. Były członek studenckiego zespołu folklorystycznego, pasjonatka stroju śląskiego, lokalnych tradycji i rękodzieła.

Close Menu